گوتام آدانی در یک روز ۲۵ میلیارد دالر از دست داد

گوتام آدانی، یکی از ثروتمند‌ترین افراد جهان، هفتهٔ پر فراز و نشیبی داشته است. او در این هفته حدود ۲۵ میلیارد دالر از ثروت خود را در یک روز از دست داد. به گزارش کابل۲۴؛ افزایش ده‌برابری ارزش سهام مجموعه شرکت‌های او در طول سه سال گذشته این مرد ۶۰.

Read More