آرنوت پاولز به‌طور ضمنی از اخراج خود از افغانستان خبر داد

در حالی که رافائل لایدیک جایگزین رئیس هیات اتحادیه اروپا در افغانستان شد که آرنوت پاولز در توئیتی به طور ضمنی خبر از اخراج خود داد. آرنوت پاولز سه‌شنبه در توئیتی گفت که ماموریتش تمام شده و افغانستان را ترک می‌کند. به گزارش کابل۲۴، وی بدون اشاره مستقیم به «اخراج».

Read More