بنیاد هری و مگان به خروج بیش از ۷ هزار افغان کمک کرده‌است

بنیاد آرچ‌ول که توسط شهزاده هری و همسرش مگان مرکل تمویل می‌شود، گفت که در همکاری با یک موسسه دیگر ۷۴۶۸ نفر را پس از سقوط دولت اشرف غنی از افغانستان بیرون کرده است. به گزارش کابل۲۴؛ همچنان، آرچ ول گزارش داد که به اسکان مجدد بیش از ۷۴ هزار.

Read More