صنف‌های آموزش لبخند در جاپان | گزارش تصویری

در جاپان؛ صنف‌های آموزش لبخند برای کسانی که در دوران کرونا عادت به استفاده از ماسک کره‌ادند، برگزار شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، سه سال پس از استفاده از ماسک در پی گسترش کرونا، دولت جاپان تصمیم گرفت استفاده اجباری از ماسک را لغو کند اما بسیاری از.

Read More