آنالنا بائربوک کیست؟

 “آنالنا بائربوک” ۴۰ ساله و عضو حزب سبز‌های آلمان به عنوان وزیر خارجه تازه آلمان منصوب شده است. او پیش‌تر شانس تبدیل شدن به صدراعظم بعدی آلمان را داشت تا زمانی که حزب سبز متمرکز بر تغییرات آب و هوایی در انتخابات در مقام سوم جای گرفت. این دیپلمات ارشد.

Read More