‍ کسوف، خیره به چشمانی خالی از امید

کسوف، آخرین فیلم از تریلوژی آنتونیونی است. آثار قبلی ماجرا (1960) و شب (1961)، همینطور پیچیده‌ترین و درک‌نشده‌ترین فیلم این سه‌گانه است. دلیلش می‌تواند وجه سمبولیکی باشد که از سینمای خاص آنتونیونی می‌آید. و حال اینجا در پی بازآفرینی بصری و سینمایی از بیهودگی و ملال زندگی مدرن به نوعی.

Read More