خطر «پان مدیکالیسم»

پان مدیکالیسمی که در رسانه‌ها و سخنرانی‌های سیاسی و در ذهن‌مان جای گرفته من را نگران می‌کند. جامعه عجیب و غریبی را برای فرزندان خود آماده می‌سازیم! بودا، کنفوسیوس، سقراط یا عیسی مسیح هیچ یک از معلمان بزرگ بشری هرگز نگفته‌اند چیزی بالاتر از سلامتی وجود ندارد. «آندره اسپونویل» متولد.

Read More