«رو در دل برگشا حاضر و بیدار باش»

همیشه به ما گفته شده چه بکنیم و چه نکنیم. کریشنا مورتی باور داشت در مراحل زندگی نباید تعلیم ببینیم، توصیه بپذیریم یا دستور بگیریم، فقط باید بیدار باشیم. برخی اوقات واژگان کاملاً گزنده یا نیش‌دار بر زبان می‌آورد تا شنوندگان را از خواب غفلت بیدار کند. چکیده مترجم: حسین.

Read More