اختراعات شگفت انگیز که توسط زنان صورت گرفته است

در طول تاریخ، مخترعان مرد اغلب بسیار در کانون توجه بوده و البته این دلیل خوبی دارد، زیرا برخی اختراعات و پیشرفت‌های صورت گرفته توسط آن‌ها به واقع جهان را تغییر دادند. اما این به معنای نقش کمرنگ بانوان نیست و بسیاری از اختراعات شگفت انگیز توسط آن‌ها معرفی شده.

Read More