زریاب؛ قصه‌گویی یا استراتژیست ادبیات؟

استاد زریاب از نظر من دو کار متفاوت داشت یکی قصه‌گویی فولکلور که فولکور برایش تبدیل به یک استراتژی معرفتی برای بازسازی زبان فارسی در افغانستان شد و تلاش می‌شد که هم سطح کشور همسایه در حوزه‌ی زبان فارسی شویم.  دکتر  فرح مصطفوی خواستم نکاتی چندی را درباره قصه‌گویی و.

Read More