راینر ماریا ریلکه و شاعران جوان

“عمری – و اگر بشود عمری دراز – انتظار کشید و حس و حلاوت را گرد آورد و سپس در آخر کار شاید بتوان ده مصراع نیکو سرود. چون شعر آن گونه که مردم می‌پندارند احساسات نیست ( احساسات بسیار زود بروز می‌کند) بلکه تجربه است. برای سرودن یک بیت.

Read More