ادوارد اسنودن پاسپورت روسی گرفت

ادوارد اسنودن افسر سابق اطلاعاتی امریکا با انجام سوگند، تابعیت قطعی و پاسپورت فدراسیون روسیه را دریافت کرد. به گزارش کابل۲۴؛ آناتولی کوچرنا، وکیل اسنودن گفت: اسنودن پس از اخذ تابعیت روسیه در مسکو زندگی خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه مراحل اعطای تابعیت به همسر و فرزندان ادوارد.

Read More