نگاهی به کتاب نقد فرهنگ توسعه نیافتگی

نقد فرهنگ توسعه نیافتگی عنوان جدیدترین اثر از دکتر رضا داوری اردکانی، فیلسوف معاصر ایرانی است. کابل‌۲۴: دکتر اردکانی بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه تهران و رئیس فرهنگستان علوم ایران است و بیش از چهل سال است که در بخش فلسفه تدریس می‌کند. معروف به طرفداری از هایدیگر است؛ او دلیل.

Read More