هنر از دیدگاه ارسطو

آیا تعریف هنر از دیدگاه ارسطو مخالف نظریات افلاطون است؟ ارسطو بخش اعظم هنر را به توانایی شگفت‌انگیز عقل در شناخت الگوها و تمایل انسان به تقلید نسبت می‌دهد. انسان‌ها به وضوح از کشف تشبیه لذت می‌برند و به گفته ارسطو، بیشتر نیاز اجباری ما به ایجاد هنر از این.

Read More

نقطهٔ مرگ

شايد بتوان يونانيان را نخستين مردمانی دانست كه دربارهٔ مرگ، به انديشه‌های نظری و فلسفی پناه بردند. سقراط، فلسفه را چيزی جز ژرف‌انديشی دربارهٔ مرگ نمی‌دانست. کابل۲۴: افلاطون، از زبان سقراط و به استناد سخنی از او، همهٔ فيلسوفان را آرزومند مرگ می‌دانست(فايدون/ 68). از نگاه او، فيلسوفان از مرگ.

Read More