پایان بایدن، آغاز پوتین

با پایان سفر بایدن به خاور میانه، سفر پوتین آغاز می شود؛ رخدادی نمادین حاکی از یک تحول آرام و راهبردی که طی آن، امریکا به تدریج، سلطه، نفوذ و اقتدار خود را در خاور میانه از دست می دهد و بازیگران تازه تحت رهبری روسیه وارد صحنه می شوند..

Read More