امریکا از چاپ بانک‌‌نوت‌ های تازه افغانی خبر داد

بانک مرکزی افغانستان که زیر اداره طالبان فعالیت می‌کند از دست‌‌آوردهای ملموس در زمینه چاپ بانک‌نوت‌ های افغانی خبر داد. به گزازش کابل۲۴، روز گذشته، تام وست، نماینده ویژه‌ امریکا برای افغانستان نیز گفت که براساس دو معامله ارزی، اسکناس‌های افغانی تازه چاپ شده است. هنوز روشن نیست که بانک‌نوت‌های.

Read More