افغانستان در آخر فهرست کشورهای شاد قرار گرفت

فنلند برای ششمین سال پیهم در اول لیست کشورهای سعادتمند جهان قرار گرفت. در گزارش جهانی شادمانی، افغانستان در پایین این لیست واقع شده است. به گزارش کابل۲۴؛ در این گزارش میزان شادمانی و رضایت کشورها بر بنیاد ۶ شاخص حمایت اجتماعی، درآمد سرانه، سلامت، آزادی، سخاوت و نبود فساد.

Read More