متخصصين مصر شهری از دوران روم باستان را «به طور کامل» از دل خاک بیرون کشیدند

باستان شناسان مصری روز سه شنبه ۲۴ جنوری ۲۰۲۳ اعلام کردند که موفق شدند در قلب شهر الاقصر در جنوب مصر یک «شهر مسکونی متعلق به دوران روم باستان را به صورت کامل» از دل زمین بیرون بیاورند. این شهر مسکونی متعلق به ۱۸۰۰ سال پیش است. به گزارش کابل۲۴؛.

Read More