الهام چرخنده خود را با “حضرت علی” مقایسه کرد

الهام چرخنده نسبت به ویدیو منتشر شده خود در دزفول و در هنگام اجرای سرود سلام فرمانده واکنش نشان داد. به گزهرش کابل۲۴ به نقل از فرارو، الهام چرخنده نسبت به ویدیو منتشر شده خود در دزفول و در هنگام اجرای سرود سلام فرمانده واکنش نشان داد. الهام چرخنده در یک.

Read More