انجیل به روایت متی

انجیل به روایت متی (The Gospel According to St. Matthew) فیلمی ایتالیایی به کارگردانی پیر پائولو پازولینی ساخته 1964 می‌باشد. او انجیل متی را به این دلیل برای روایت فیلم خود انتخاب کرد که فکر می‌کرد، انجیل یوحنا زیادی رازآلود، انجیل مرقس زیادی معمولی و انجیل لوقا زیادی احساسی می‌باشد..

Read More