هانا آرنت برای چه می‌نوشت؟

هانا آرنت در مصاحبه‌ای گفت که انگیزه‌ی او برای نوشتن تأثیرگذاری بر دیگران نیست؛ تأثیرگذاری بر دیگران دغدغه‌ای مردانه است: «آن‌چه برای من اهمیت دارد فهمیدن است. کابل‌۲۴:هانا آرنت می‌گوید، برای من اندیشیدن موضوع کاوش برای این فهم است، بخشی از فرایند فهمیدن است…. بعضی چیزها صورت‌بندی می‌شوند. اگر من.

Read More