میلان کوندرا؛ علیه زور، علیه فراموشی

شاید این توانایی برای داشتن افکار متناقض را با چیزی که او به “فیلیپ راث” نویسنده امریکایی گفته بود بتوان درک کرد: “توتالیتاریسم نه تنها جهنم بلکه رویای بهشت است درام قدیمی دنیایی که در آن همه در هماهنگی زندگی می‌کنند. میلان کوندرا” رمان نویس، مقاله نویس، شاعر، فیلسوف و.

Read More

وسوسه‌های انسان و مصائب او (۷)

وقتی انسان به کمک نیروهایش خود را با جهان عینی مربوط می‌سازد جهان بیرون از او، برایش واقعیت پیدا می‌کند و به واقع از رهگذر عشق است که انسان به راستی به واقعیت جهان عینی بیرون از خویش ره می‌برد. کابل۲۴: ذهن و عین از هم جدایی ناپذیرند. مارکس در.

Read More