سردارمحمد رحیمی:
فروپاشی نظام، توطئه‌ خارجی نبود؛ نسل نخبگان جوان در حال ظهور است

نمایه: خبرگزاری کابل۲۴ در سلسله گفتگوهایی با نخبگان سیاسی، فرهنگی و علمی کشور در پی گشودن افق‌هایی تازه به سمت آینده‌ است؛ افق‌هایی که لزوما به سوی یک خوانش ایدئولوژیک یا روایت تاریخی منحصر به فرد یا انحصاری باز نمی‌شود؛ بلکه مخاطب عام را در برابر تجربه‌های زیسته متفاوت، افکار.

Read More