فلسفۀ مرگ

آیا ترس از مرگ منطقی است؟ در نوشتۀ کوتاه حاضربه دلایل اپیکور، فیلسوف یونانی می‌پردازیم که می‌گوید چرا نباید از مرگ بترسیم؛ همچنین نگرش‌ تامس نیگل، فیلسوف معاصر در این باره را بررسی می‌کنیم. کِیستی اسکات ترجمه: حسین مدنی کابل۲۴: هر یک از ما فلسفه‌ای از مرگ می‌بافیم، به روش.

Read More