همسایه صدای تو… | سید رضا محمدی

ای کاش آشنای تو باشم تمام عمر همسایه صدای تو باشم تمام عمر خاکی شوم که صفه شهر توام کنند آنگاه زیر پای تو باشم تمام عمر شهری شوم که جز تو نبیند کسی مرا منظور چشم‌های تو باشم تمام عمر شهری که کس قدم ننهد جز تو در دلش.

Read More