نگاهِ تطبیقی به «چار دختر زردُشت»

پرداختن به‌رُمان و نویسندهٔ آن در حوزهٔ آشفتهٔ فرهنگی‌ما، آنجاکه – با اندک استثنایی – همه موافق با جریانِ آب و باد، در آب‌های کم‌عمق شناورند، می‌تواند کار عبث و عینِ پاروزدن در هوا باشد. چه دنیایی شماری از نویسندگانِ «صاحب‌کتاب»ما چهارظلعی است از مربع با زاویه‌های یک‌سان و برابر..

Read More