سید باقر محسنی: شیوه حکمروایی موجود را به صلاح کشور نمی‌دانم

سید باقر محسنی کاظمی: سال نو پیش رو را سالِ پر از خیرت و برکت،‌ امنیت و آسایش برای تان آرزو دارم. از خدای متعال میخواهیم پریشانی، غم و اندوه را از این‌سر زمین ریشه کن نماید. هموطنان عزیزم من یکی از شما ها هستم، با همان رنج ها و.

Read More