اگر اقتصاددانان باهوش هستند چرا ثروتمند نیستند؟

اقتصاددانان در واقع باهوش نیستند. من این استدلال را نمی‌پذیرم. من فکر می‌کنم که اقتصاددانان باهوش هستند. آنان تخصص‌های فرعی خود را به خوبی می‌شناسند اما در مورد سایر تخصص‌ها مانند تاریخ اقتصاد ضعیف هستند. پیتر کوی ستون‌نویس اقتصادی نیویورک تایمز او پیش از پیوستن به آن روزنامه در ژوئیه.

Read More