نگاهِ تطبیقی به «چار دختر زردُشت»

پرداختن به‌رُمان و نویسندهٔ آن در حوزهٔ آشفتهٔ فرهنگی‌ما، آنجاکه – با اندک استثنایی – همه موافق با جریانِ آب و باد، در آب‌های کم‌عمق شناورند، می‌تواند کار عبث و عینِ پاروزدن در هوا باشد. چه دنیایی شماری از نویسندگانِ «صاحب‌کتاب»ما چهارظلعی است از مربع با زاویه‌های یک‌سان و برابر..

Read More

چار دختر زردشت(۱)

نقد رمان روند تحلیلی‌ای است که در جریانِ آن عناصرِ مختلف آن مانند ساختارِ داستان و چگونگی شخصیت‌ها و عمقِ درون‌مایه و اثرگذاری موضوع و پیوستگی و انسجامِ زمانی و کاربردِ زبان و سبکِ نگارش نویسنده و جنبه‌های دیگرِ آن مورد کندکاو قرار می‌گیرد. همایون مُبلغ کابل۲۴: برای دستیابی به.

Read More