کتاب انتخاب: سلطه یا رهبری

یکی از بزرگترین چالش‌ها، نابرابری‌های جدید انسانی خواهد بود نابرابری های فعلی که اساس آن ثروت و قومیت است تشدید خواهند شد و در عین حال کاملاً مشخص و ناخوشایند سیاسی هم پیدا خواهند کرد. چنین تحولی میتواند نقش امریکا در مقام دموکراسی پیشرو جهان و حتی خود وجهه‌مفهوم دموکراسی را زیر سؤال ببرد.

کابل۲۴ : کسانی که در برابر این نابرابری جدید انسانی به مخالفت برمی‌خیزند بدون شک از خشم فعلی علیه نابرابری‌های موجود استفاده خواهند کرد. وقتی شکاف میان وضعیت انسانها عمیق‌تر شود دولت‌های کشورهای فقیرتر بیشتر تحت فشار قرار خواهند گرفت تا سیاست‌هایی اتخاذ کنند که این نابرابری جدید مرتفع شود به این ترتیب ضد آئین ضدجهانی شدن از جاذبه‌ی بسیار قدرتمند دیگری نیز برخوردار خواهد شد.

همان طور که تجربه‌ی مارکسیسم در قرن بیستم نشان داد خشم عمومی از نابرابری می‌تواند به راحتی با استفاده از اندیشه‌های مخوف به یک جنبش سیاسی تبدیل شود.

به این ترتیب و با توجه به این که ایدئولوگ‌های مخالف پیش از این دولت امریکا را دولتی معرفی کردهاند که بی‌رحمانه در حال پیش‌برد جهانی شدن در مقام دکترین جهانی خود، است آئین مخالفت با امریکا نیز مشروعیت بیشتری کسب خواهد کرد.

این نابرابری جدید انسانی تبعات چشمگیری خواهد داشت، نه تنها برای هژمونی آمریکا بلکه برای قدرت امریکا.
#معرفی_کتاب

مدیر خبرگزاری
کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.