وزیر مالیه اسبق قطر به ۲۰ سال زندان محکوم شد

دادگاهی در قطر علی‌شریف العمادی؛ وزیر مالیه سابق این کشور را به ‘جرم پولشویی’ بیش از ۵.۶ میلیارد دالر به ۲۰ سال زندان محکوم کرده است. دادگاه بدوی همچنین علی‌شریف العمادی را به پرداخت جریمه ۱۶.۷ میلیارد دالر محکوم کرده است. به گزارش کابل۲۴؛ بر اساس اسنادی که رویترز مشاهده.

Read More