بحران بیست ساله (۱)

در عصری که جهان با ویرانی‌های جنگ جهانی اول و یک چشم انداز ژئوپلیتیکی در نوسان دائمی دست و پنجه نرم می‌کرد، ادوارد هالت کار در اثر مهم خود، بحران بیست ساله، ۱۹۱۹-۱۹۳۳ کاوشی قابل تأمل در روابط بین الملل را آغاز کرد. با دقت فکری تزلزل ناپذیر، کار به.

Read More

انسان دشمن انسان

فیلم دوگانه یا همزاد Dual به آن بخش از نگرانی بشر می‌پردازد که رشد دانش و فناوری منجر به کلون‌سازی یا ساخت نمونه مشابه از یک انسان را مایه ترس و دلهره می‌داند. فیلم داستان دوقطبی میان سارا و نمونه آزمایشگاهی سارا است. به گزارش کابل۲۴، سوال اصلی فیلم از.

Read More

فرانسیس فوکویاما: استدلالم درباره پایان تاریخ درست است

در بحبوحه کاهش احترام به حقوق فردی، رشد فزاینده حکومت‌های استبدادی و اخیرا تهاجم روسیه به اوکراین که شبیه یک زمین لرزه بود، افول لیبرالیسم آشکارتر می‌شود. چندین دهه پیش، “فرانسیس فوکویاما” پروفسور علوم سیاسی یکی از دانشمندان برجسته‌ای بود که افول جوامع لیبرال را پیش بینی کرد. به گزارش.

Read More