فرانسیس فوکویاما: استدلالم درباره پایان تاریخ درست است

در بحبوحه کاهش احترام به حقوق فردی، رشد فزاینده حکومت‌های استبدادی و اخیرا تهاجم روسیه به اوکراین که شبیه یک زمین لرزه بود، افول لیبرالیسم آشکارتر می‌شود. چندین دهه پیش، “فرانسیس فوکویاما” پروفسور علوم سیاسی یکی از دانشمندان برجسته‌ای بود که افول جوامع لیبرال را پیش بینی کرد. به گزارش.

Read More